Subvencions per al pagament del lloguer 2019

Es podran sol·licitar fins al 7 de juny

Es tracta d'una convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer, oferta per la Generalitat de Catalunya, per tal de facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social.

Persones destinatàries

Persones físiques titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l'ajut).
 • Tenir uns ingressos de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades l'Indicador de renda de suficiència (IRSC) i que no superin els límits que s'indiquen més avall. Per calcular el límit d'ingressos no es tindrà en compte els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència) i s'inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 • Acreditar que l'arrendatari ha pagat la fiança a l'arrendador.
 • No pagar un lloguer mensual superior a 500 euros en el cas de la demarcació de Girona. El el cas de famílies nombroses, 900 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. No s'accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic.
 • Al rebut hi ha de constar com a mínim qui el paga, qui cobra i l'import del lloguer i el concepte. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

Termini de presentació

El termini de presentació s'inicia el 16 d'abril i finalitza el 7 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Ingressos computables i límits

El límit màxim d'ingressos de la unitat de convivència (UC) que permet l'accés a la priorització de l'ajut (LIUC), es determina en funció dels membres de la UC, expressat en nombre de vegades l'IRSC anual segons:

 • 1 persona adulta, límits 1,415633 vegades l'IRSC.
 • Per cada persona addicional 0,471878 vegades l'IRSC.
 • Excepcionalment, si un cop resoltes les sol·licituds que compleixin els requisits anteriors, no s'ha exhaurit la dotació pressupostària, podran resultar beneficiaries les UC amb ingressos no superiors a 2,831267 IRSC.

Import de la subvenció

 • Aquesta subvenció s'atorga per a l'any de la convocatòria.
 • Quantia: 40% de l'import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 euros anuals.
 • Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte l'import del rebut de lloguer corresponent al mes anterior a la presentació de la sol·licitud.
 • Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d'arrendament, una addenda al contracte vigent, o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l'import del rebut de lloguer pagat amb les noves condicions.
 • Per els contractes de lloguer signats entre l'1 de gener de 2019 i la data en que s'acaba el termini de presentació de sol·licituds: la prestació serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2019 (import màxim 200 euros mensuals).

Més informació

Oficina Municipal d'Habitatge
Carrer de Jordi Martí Frigola (Centre Comercial Les Palmeres), locals 38 i 39
Tel. 972 300 708
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Horari
dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 13 h
dimarts, de 9 a 18 h

Palafrugell, vist des de la Torre de Can Mario

Darrera actualització

dilluns, 06 maig 2019 09:21

Ajuntament de Palafrugell

Calella, Llafranc, Llofriu, Tamariu

Carrer Cervantes, 16 · 17200 Palafrugell
972 613 100 ·  ajuntament@palafrugell.cat
P1712400I

Mapa d'ubicació de l'Ajuntament de Palafrugell

No heu trobat el que buscàveu?

Ajuntament de Palafrugell
Institut de Promociò Econòmica de Palafrugell
Museu del Suro de Palafrugell
Consorci per a la gestió dels edificis del Centre Fraternal i del Cercle Mercantil
Fundació Palafrugell Gent Gran
Unió Europea FEDER
Diputació de Girona
Segell Premi Administració Oberta 2018
Segell Premi Administració Oberta 2017
Segell Infoparticipa 2014
Llicència Creative Commons