Àrea d'Esports de Palafrugell

piscinaL'Institut Municipal d’Esports de Palafrugell és un organisme autònom local de serveis, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica d’obrar. El govern, la gestió i l’administració del IMEP és a càrrec d’una Junta Rectora, que està formada per:

 • El president

  • L’alcalde de l’Ajuntament de Palafrugell
 • El vicepresident

  • El regidor delegat d’Esports
 • Els vocals

  • Un regidor de cada grup polític municipal present en el consistori.
  • Tres representants dels clubs de Palafrugell legalment constituïts i amb activitats sense ànim de lucre.
  • Un representant dels centres escolars de Palafrugell
  • El director – gerent del IMEP-, amb veu però sense vot
  • El secretari de l’Ajuntament, amb veu però sense vot
  • L’interventor de l’Ajuntament, amb veu però sense vot

Com a òrgan consultiu i assessor hi ha el Consell Municipal d’Esports, integrat per tots els clubs i entitats esportives i els centres escolars de Palafrugell.